Komisja Praworządności... - dokumenty na posiedzenie w dniu 4 kwietnia 2011 r. 31 marca 2011r.    

 Przedstawiam do wglądu dokumenty Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, przygotowane na posiedzenie w dniu 4 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Komisji
Karol wójcik

 PROJEKT


U C H W A Ł A Nr …………….

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ………………..
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2011 – 2015”.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się „ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2011r. – 2015” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 337/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006 -2010” (ze zmianami zawartymi w uchwale Nr 136/XIV/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 337/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006 – 2010” oraz w uchwale Nr 198/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 337/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006 – 2010” oraz w uchwale Nr 330/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006 – 2010”.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Maria SobczakZałącznik do UCHWAŁY NR .................
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia ...........................WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY MILANÓWEK NA LATA 2011 – 2015Rozdział I
Zagadnienia wstępne


Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy Milanówek w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o Gminie należy przez to rozumieć Gminę Milanówek.
Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:
a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach z jednoczesnym podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, który wynika ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na poszczególne lata,
c) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
d) zasady polityki czynszowej oraz określenie warunków obniżania czynszu,
e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,
f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
g) wysokość poniesionych wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
h) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
i) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego w ramach towarzystwa budownictwa społecznego (TBS).


Rozdział II
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego
zasobu Gminy z jednoczesnym podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne


1. Stan obecny

Stan obecny mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia tabela nr 1, w której wykazane są lokale mieszkalne w następujących grupach nieruchomości:
a) własność Gminy,
b) w samoistnym posiadaniu Gminy,
c) w tzw. „przymusowym zarządzie Gminy”,
d) lokale Gminy we współwłasności (wspólnoty mieszkaniowe).

Tabela nr 1

własność Gminy


L.p. Adres nieruchomości Ilość
bud. Ilość
lokali Pow. użytk.m2 C.o. Wod.-kan. Woda miejska Ka-nał sanit. Szambo
Lokalne Gaz
1. Brwinowska 4/8 3 10 327,62 - + + + + -
2. Głowackiego 29 1 8 247,50 - + + - + -
3. Inżynierska 3A 1 2 68,82 - + + + + -
4. Krótka 4 1 4 134,02 - + + + - -
5. Letnicza 2A 3 8 313,51 - + + + - +
6. Piłsudskiego 9 2 7 363,00 - + + - + -
7. Turczynek I 1 5 196,89 - + + + - -
8. Turczynek II 1 15 502,06 - + + + - -
9. Turczynek III 1 1 65,00 - + + + - -
10. Turczynek IV 1 2 82,21 - + + + - -
11. Warszawska 11 1 3 119,60 - + + - + -
12. Wojska Polskiego 85 2 8 296,90 - + + - + -
13. Turczynek 3 C (kontenery) 5 5 71,50 - + + - + -
RAZEM: 23 78 2788,63


samoistne posiadanie Gminy


1. Prosta 18 1 7 340,46 - + + + - -
RAZEM: 1 7 340,46lokale w tzw. „przymusowym zarządzie Gminy”


1. Dębowa 5 1 4 114,87 - + + + - -
2. Grabowa 3 2 9 357,90 - + + - + +
3. Grudowska 9 1 4 172,04 - + + + - -
4. Grudowska 16 1 8 315,02 - + - - + +
5. Kr.Jadwigi 11 1 3 158,92 - + + + - -
6. Królewska 96 1 4 159,93 - + + + - -
7. Leśny Ślad 4 1 4 247,59 - + + + - +
8. Literacka 26 1 8 316,88 - + + - + -
9. Niecała 4 1 8 351,83 - + + + - -
10. Okólna 8A 1 10 296,24 - + + + + -
RAZEM: 12 62 2491,22lokale Gminy we współwłasności (wspólnoty mieszkaniowe)


Lp Adres nieruchomości Ilość
Budynk Ilość lokali Pow. użytk. m2 C.o Wod. kan. Woda miejska Kanał sanit. Szambo lokalne gaz
1. Dembowskiej 1, Wysockiego 4,4a,10 4 18 530,70 + + + + - +
2. Długa 23 1 2 69,40 - + + + + +
3. Inżynierska 13/15 3 4 142,61 - + + + - +
4. Krakowska 11 1 2 60,80 - + + + - -
5. Na Skraju 1 1 1 33,33 - + + - + -
6. Okólna 2A 1 3 148,00 - + + + - +
7. Okólna 3 1 4 200,00 - + + + - +
8. Okólna 3A 1 1 38,40 - + + + - +
9. Okólna 4 1 3 147,00 - + + + - +
10. Okólna 6 1 1 49,00 - + + + - +
11. Piłsudskiego 7bl.II 1 1 45,50 - + + + - +
12. Piłsudskiego 33 1 20 725,70 + + + + - +
13. Słowackiego 7 1 1 88,90 - + + + - +
14. Warszawska 28 1 1 14,00 - + + + - +
15. Wojska Polskiego 24 1 2 95,60 + + + + - +
16. Zachodnia 18 bl. I 1 4 148,00 + + + + - +
17. Zachodnia 18 bl. II 1 1 37,00 + + + + - +
18. Charci Skok 6 1 1 57,30 - + + - + +
RAZEM: 23 70 2631,24W nieruchomości Charci Skok 6 Gmina dysponuje również 10 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 353,41 m2.

Gmina ze swojego mieszkaniowego zasobu wydzieliła część lokali, które przeznaczyła na wynajem jako lokale socjalne, w których umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony. Lokale te są dla osób posiadających niskie dochody, nie przekraczające wysokości określonej przez Radę Miasta Milanówka. Lokale socjalne z założenia mają stanowić jedynie przejściowe zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób, będących w trudnej sytuacji finansowej, jak również życiowej.

Ilość lokali socjalnych określa tabela nr 2.


Tabela nr 2

Wykaz lokali socjalnychLp. Adres nieruchomości Liczba lokali Powierzchnia użytkowa lokali Uwagi
1. Inżynierska 3 A 2 68,82 m2 -
2. Brwinowska 4/8 1 15,40 m2 -
3. Turczynek 3 C 5 71,50 m2 Wspólny kontener sanitarny
Razem: 8 155,72 m2Z mieszkaniowego zasobu Gminy, oprócz wyżej wymienionych lokali socjalnych można będzie wyodrębnić dodatkowe lokale socjalne, jednakże dopiero po ich opróżnieniu przez dotychczasowych najemców. Dotyczy to następujących nieruchomości:


Tabela nr 3Lp. Adres nieruchomości Ilość lokali Uwagi
1. Głowackiego 29 8 -
2. Krótka 4 4 -
3. Letnicza 2 A 5 Bez 3 lokali opróżnionych, usytuowanych w budynku do rozbiórki o pow. 140,71 m2
Razem: 17Nadto z mieszkaniowego zasobu Gminy Rada Miasta Milanówka wyodrębniła 1 lokal na czas trwania stosunku pracy dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Milanówku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy. Jest to lokal komunalny nr 18 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 33 o powierzchni 22,77 m2.


Reasumując, Gmina dysponuje ogółem 227 lokalami o powierzchni 8.604,96 m2.


Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na stan techniczny budynków są między innymi: wiek budynku, technologia budowy, warunki gruntowe, sposób użytkowania przez mieszkańców, jak również przeprowadzone remonty.
Oceniając stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy należy stwierdzić, iż jest on zadawalający. Wykonane w latach ubiegłych remonty umożliwiły utrzymanie części istniejącego zasobu w stanie niepogorszonym, a doposażenie budynków i lokali w różnego typu instalacje podniosło ich standard. Jednakże jeszcze wiele nieruchomości wymaga remontów kapitalnych, które pozwolą zachować dotychczasową substancję mieszkaniową.

Stan techniczny lokali socjalnych usytuowanych w kontenerach przy ul. Turczynek 3 C jest dobry. Kontenery zostały oddane do użytkowania w 2010 r. – po kapitalnym remoncie. Natomiast stan techniczny lokali socjalnych usytuowanych w budynkach przy ul. Inżynierskiej 3 A oraz Brwinowskiej 4/8 można ocenić jako dostateczny.2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowegoWielkość zasobu Gminy sukcesywnie ulegać będzie zmniejszeniu z powodu m. in. kontynuacji sprzedaży lokali na rzecz dotychczasowych najemców (dotyczy to przede wszystkim lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych). Nadto wielkość komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszy się poprzez wyłączenie z użytkowania budynku przy ul. Dębowej 5 (z uwagi na stan techniczny tego obiektu). Dodatkowo należy założyć wykwaterowanie dwóch rodzin z budynku przy ul. Grudowskiej 16.

Nie przewiduje się budowy nowych lokali socjalnych. Ich ilość może się zwiększyć w przypadku przekwalifikowania lokalu komunalnego, po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, na lokal socjalny.

Reasumując można założyć, iż zrealizowanie planowanych remontów w latach przyszłych umożliwi utrzymanie substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym, a w niektórych przypadkach zostanie podniesiony istniejący standard.Rozdział III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lataJednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w dziedzinie gospodarki lokalowej jest poprawa stanu technicznego budynków, a w rezultacie warunków mieszkaniowych najemców.
Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego zasobu Gminy niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków, które są uzależnione od możliwości finansowych Gminy, jak również od należytego wywiązywania się najemców ze swoich zobowiązań czynszowych.
Obecnie poziom czynszu jest wyższy niż w poprzednich latach, jednak nie pozwala na pokrycie wszystkich potrzeb, zwłaszcza przy występujących zaległościach z tytułu najmu lokali.

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2011-2015 będzie ulegał sukcesywnej poprawie poprzez realizację remontów i modernizacji budynków, pod warunkiem, że na ich wykonanie zapewnione zostaną odpowiednie środki finansowe.
Przy planowaniu remontów i modernizacji wykorzystano wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych w zakresie wymaganym przez ustawę – Prawo budowlane.

Plan rzeczowo – finansowy przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Stan techniczny lokali socjalnych usytuowanych w kontenerach przy ul. Turczynek 3 C jest dobry. Kontenery zostały oddane do użytkowania w 2010 r. – po kapitalnym remoncie. Natomiast stan techniczny lokali socjalnych usytuowanych w budynkach przy ul. Inżynierskiej 3 A oraz Brwinowskiej 4/8 można ocenić jako dostateczny.2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowegoWielkość zasobu Gminy sukcesywnie ulegać będzie zmniejszeniu z powodu m. in. kontynuacji sprzedaży lokali na rzecz dotychczasowych najemców (dotyczy to przede wszystkim lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych). Nadto wielkość komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszy się poprzez wyłączenie z użytkowania budynku przy ul. Dębowej 5 (z uwagi na stan techniczny tego obiektu). Dodatkowo należy założyć wykwaterowanie dwóch rodzin z budynku przy ul. Grudowskiej 16.

Nie przewiduje się budowy nowych lokali socjalnych. Ich ilość może się zwiększyć w przypadku przekwalifikowania lokalu komunalnego, po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, na lokal socjalny.

Reasumując można założyć, iż zrealizowanie planowanych remontów w latach przyszłych umożliwi utrzymanie substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym, a w niektórych przypadkach zostanie podniesiony istniejący standard.Rozdział III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lataJednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w dziedzinie gospodarki lokalowej jest poprawa stanu technicznego budynków, a w rezultacie warunków mieszkaniowych najemców.
Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego zasobu Gminy niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków, które są uzależnione od możliwości finansowych Gminy, jak również od należytego wywiązywania się najemców ze swoich zobowiązań czynszowych.
Obecnie poziom czynszu jest wyższy niż w poprzednich latach, jednak nie pozwala na pokrycie wszystkich potrzeb, zwłaszcza przy występujących zaległościach z tytułu najmu lokali.

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2011-2015 będzie ulegał sukcesywnej poprawie poprzez realizację remontów i modernizacji budynków, pod warunkiem, że na ich wykonanie zapewnione zostaną odpowiednie środki finansowe.
Przy planowaniu remontów i modernizacji wykorzystano wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych w zakresie wymaganym przez ustawę – Prawo budowlane.

Plan rzeczowo – finansowy przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4Rok 2013
Lp. Adres nieruchomości Zakres prac do wykonania Orientacyjny koszt / zł
1. Niecała 4 Zakup pompy do przepompowni ścieków 7.000
2. Królewska 96 Przemurowanie kominów 8.000
3. Brwinowska 4/8 oficyna prawa Malowanie klatki schodowej i schodów, wykonanie daszku zabezpieczającego na drzwiami 5.000
4. Brwinowska 4/8 bud. główny Malowanie klatki schodowej, wykonanie daszku zabezpieczającego na drzwiami, remont schodów 5.000
5. Posesje gminne Remont pustostanów 10.000
6. Letnicza 2a bud. główny Malowanie klatki schodowej, wykonanie daszku zabezpieczającego na drzwiami 4.000
7. Warszawska 11 Wykonanie przykanalika sanitarnego 15.000
8. Głowackiego 29 Remont elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich 60.000
9. Letnicza 2a przybudówka Wykonanie izolacji pionowej i elewacji budynku 30.000
10. Posesje gminne Wymiana okien 30.000
11. Turczynek II Modernizacja instalacji elektrycznej 45.000
12. Krótka 4 Naprawa gzymsu 4.000
13. Leśny Ślad 4 Naprawą schodów, tarasu i balkonu/po uzgodnieniach/ 20.000
14. Turczynek II Doposażenie lokali w instalacje wod. – kan. 30.000
15. Letnicza 2a/bud. po opróżnieniu/ Rozbiórka budynku 50.000
16. Warszawska 11 Wykonanie projektu remontu budynku 30.000

353.000Rok 2014
Lp. Adres nieruchomości Zakres prac do wykonania Orientacyjny koszt / zł
1. Letnicza 2a Budynek główny Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i elewacji budynku 55.000
2. Niecała 4 Wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji 60.000
3. Głowackiego 29 Wymiana pokrycia dachowego 40.000
4. Posesje gminne Remont pustostanów 20.000
5. Warszawska 11 Remont kapitalny budynku 450.000
625.000
Rok 2015
Lp. Adres nieruchomości Zakres prac do wykonania Orientacyjny koszt / zł
1. Turczynek osiedle Utwardzenie dróg 60.000
2. Inżynierska 3a Naprawa elewacji i wykonanie przykanalika sanitarnego 25.000
3. Letnicza 2a
Bud. Gł. Wymiana pokrycia papowego, obróbek i rur spustowych 40.000
4. Turczynek III Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 10.000
5. Turczynek IV Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 10.000
6. Budynki gminne Opracowanie certyfikatów energetycznych 50.000
7. Posesje gminne Remonty pustostanów 30.000
8. Okólna 8a Remont elewacji 50.000
9. Grabowa 3 Remont kominów 25.000
10. Leśny Ślad 4 Docieplenie ścian zewnętrznych / po uzgodnieniach/ 80.000
380.000


Dodatkowo oprócz wyżej wskazanych nakładów finansowych należałoby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Letniczej 2 A (budynek bez lokatorów).

Wykaz prac remontowych dla każdego zadania będzie weryfikowany przed przystąpieniem do jego realizacji, po przeprowadzeniu okresowej kontroli budynków.

W przypadku remontu budynku przy ul. Warszawskiej 11 koniecznym będzie przekwaterowanie na czas jego trwania dotychczasowych najemców do innych lokali komunalnych.
Z uwagi na zły stan techniczny budynku przy ul. Dębowej 5 należy podjąć działania zmierzające do wykwaterowania dotychczasowych najemców (4 rodziny).
W związku z niewielką ilością odzyskiwanych lokali komunalnych przekwaterowania następować będą sukcesywnie. Mieszkańcom tych nieruchomości w pierwszej kolejności należy zaproponować lokale w zasobie TBS (IV etap) z partycypacją Gminy. Wysokość tej partycypacji zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miasta Milanówka.

Remonty lokali (w zakresie obciążającym wynajmującego) będą realizowane na indywidualne zgłoszenia najemców, po uprzednim przeprowadzeniu wizji technicznych, mających na celu określenie zakresu prac, jak również szacunkowego kosztu ich wykonania.

Zakres remontów budynków wspólnot mieszkaniowych będzie analizowany i ustalany na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Realizacja remontów może nastąpić po podjęciu przez wspólnotę mieszkaniową stosownych uchwał.
Gmina uczestniczy w kosztach remontów w proporcji wynikającej z przysługujących jej udziałów w nieruchomości wspólnej.

Lokale socjalne usytuowane w kontenerach przy ul. Turczynek 3 C zostały oddane do użytkowania w 2010r. – po kapitalnym remoncie, dlatego też nie prognozuje się prowadzenia większych prac remontowych.
W roku 2013 został zaplanowany remont budynku głównego przy ul. Brwinowskiej 4/8, w którym usytuowany jest 1 lokal socjalny. Zakres prac remontowych obejmować będzie malowanie klatki schodowej, wykonanie daszku zabezpieczającego nad drzwiami wejściowymi do budynku, remont schodów. Koszt prac został oszacowany na kwotę 5.000,- zł.
W roku 2015 planuje się naprawę elewacji oraz wykonanie przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Inżynierskiej 3 A (2 lokale socjalne). Szacunkowy koszt – 25.000,- zł.
W razie wystąpienia konieczności w lokalach socjalnych będą wykonywane naprawy i konserwacje w zakresie obciążającym wynajmującego.Rozdział IV
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latachSprzedaż lokali gminnych należy prowadzić wyłącznie w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców przy zastosowaniu bonifikat obowiązujących dla poszczególnych nieruchomości.
Ilość mieszkań do sprzedaży określana jest na podstawie wniosków złożonych przez najemców lokali.
Zakłada się, iż w okresie obowiązywania programu sprzedaż lokali będzie miała tendencję zniżkową, gdyż zdecydowana większość najemców już wykupiła zajmowane przez siebie mieszkania.
Nie przewiduje się sprzedaży lokali usytuowanych w innych budynkach, ponieważ zgodnie z nałożonym na Gminę ustawowym obowiązkiem - Gmina powinna posiadać swoje zaplecze mieszkaniowe w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie.Rozdział V
Zasady polityki czynszowej


Politykę czynszową Gminy w latach 2011 – 2015 należy kształtować w odniesieniu do stawek, które zapewniłyby samowystarczalność finansową sektora mieszkaniowego oraz dążyć do zminimalizowania (w możliwie największym stopniu) dopłat z budżetu Gminy do utrzymania zasobu lokalowego. Wpływy od najemców z tytułu opłat czynszu powinny pokrywać bieżące utrzymanie nieruchomości i zapewnić środki na remonty.
Ustalając stawki czynszu w zasobach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy należy uwzględnić czynniki mające wpływ na wartość użytkową lokalu.


Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu – tabela nr 5.


Tabela nr 5


L.p. Wyposażenie lokalu Czynnik obniżający w %
1. Lokal wyposażony w wodę, kanalizację, łazienkę, wc, gaz, co Stawka bazowa
2. Lokal wyposażony w wodę, kanalizację, łazienkę, wc oraz instalację elektryczną zastępującą gazową dla potrzeb co. 5
3. Lokal wyposażony w wodę, kanalizację, łazienkę, wc, gaz 10
4. Lokal wyposażony w wodę, kanalizację, łazienkę wc. 15
5. Lokal wyposażony w wodę, kanalizację, wc. 20
6. Lokal wyposażony w wodę , kanalizację, wspólne wc. 25
7. Lokal w budynku wyposażonym w wodę (brak wody w lokalu) 30
8. Lokal bez urządzeń technicznych 35
Ponadto stawki czynszu mogą być obniżone w przypadkach określonych w tabeli nr 6.


Tabela nr 6


L.p. Usytuowanie lokalu Czynnik obniżający w %
1. Lokal usytuowany na poddaszu 10
2. Lokal usytuowany w suterenie 10
3. Lokal ze ślepą kuchnią 10
4. Lokal w budynku poza strefą konserwatorską 10W lokalach, w których najemcy dokonali na własny koszt wbudowania urządzeń technicznych, mających zgodnie z w/w tabelami wpływ na podwyższenie stawki czynszu, opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej stanowi technicznemu lokalu, jak przed wbudowaniem urządzeń, o ile nie otrzymali zwrotu poniesionych nakładów finansowych za doposażenie lokalu.
Realizując powyższe założenia należy zastrzec, że podwyżka czynszu nie może przekroczyć w skali roku 10% dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu. Ewentualna zmiana stawki czynszu może być dokonywana jeden raz w roku zarządzeniem Burmistrza Miasta.
Stawka bazowa czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu na 2011r. została ustalona Zarządzeniem Nr 79/V/2008 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 września 2008 r.- w wysokości 5,83zł miesięcznie.
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Stawka ta może być ustalana dla poszczególnych lokali socjalnych w sposób odrębny, w zależności od wyposażenia technicznego lokalu i stanu technicznego budynku.
Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych usytuowanych w budynku przy ul. Inżynierskiej 3 A na 2011 r. została ustalona Zarządzeniem Nr 80/V/2008 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 03.09.2008 r. (ze zm.) w wysokości 1,89 zł, natomiast dla lokali socjalnych położonych w budynkach przy ul. Brwinowskiej 4/8 oraz Turczynek 3 C w wysokości 1,14 zł.
Od najemcy lokalu mogą być pobierane również opłaty niezależne od właściciela – Gminy, lecz tylko w przypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Nie planuje się obniżania czynszu na wnioski najemców o niskich dochodach. Pomoc rodzinom w trudnym położeniu materialnym jest i będzie realizowana poprzez zabezpieczenie w budżecie Gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.

Stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej lokalu w zasobach mieszkaniowych TBS są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma za najem wszystkich lokali pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Czynsz ten nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Rozdział VI
Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy oraz przewidziane zmiany w zakresie zarządzaniaCzynności z zakresu zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy są powierzone samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Milanówku oraz innym podmiotom – zarząd właścicieli w niektórych wspólnotach mieszkaniowych.
W przypadku wykonywanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy, jak również lokale wykupione od Gminy - należy założyć, że będzie on ustawał w miarę wyrażania woli przez współwłaścicieli w tym zakresie.
Zarządzanie lokalami i budynkami wybudowanymi przez TBS będzie realizowane przez spółkę z o.o. TBS „Zieleń Miejska” z siedzibą w Pruszkowie.
Nie przewiduje się zmian w tym zakresie.Rozdział VII
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów i modernizacji lokali oraz budynków, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.Wysokość wydatków z podziałem na kolejne lata z uwzględnieniem kosztów bieżącej eksploatacji, kosztów remontów i modernizacji lokali oraz budynków, jak również kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi przedstawia tabela nr 7.


Tabela nr 7


Lata Bieżąca eksploatacja Koszty remontów i modernizacji Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi Ogółem
2011 548.600 40.000,- 68.000 656.600
2012 570.544 281.000,- 70.720 922.264
2013 593.366 353.000,- 73.549 1.019.915
2014 617.100 625.000,- 76.491 1.318.591
2015 641.784 380.000,- 79.550 1.101.334


Wydatki inwestycyjne na rozwój mieszkalnictwa są określone przez Radę Miasta Milanówka w odrębnej uchwale.Rozdział VIII
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowejPodstawowym źródłem finansowania zasobów mieszkaniowych Gminy są:
a) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
b) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
c) środki z budżetu Gminy.

Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być:
a) dochody ze sprzedaży nieruchomości,
b) środki z budżetu państwa,
c) inne źródła finansowania.Rozdział IX
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem GminyWśród działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy należy wymienić w szczególności:
a) sprzedaż lokali najemcom w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz przekazywanie obowiązków zarządcy – zarządom wyłonionym spośród właścicieli – osób fizycznych,
b) umożliwienie najemcom posiadającym zadłużenie z tytułu najmu lokalu spłaty tego zadłużenia w ratach,
c) umożliwienie lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu najmu - zamianę lokalu,
d) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego,
e) tworzenie preferencyjnych warunków do uzyskania lokalu w TBS dla osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy,
f) tworzenie preferencyjnych warunków do uzyskania lokalu w TBS dla osób zamieszkałych w zasobie Gminy, w zamian za przekazanie do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego,
g) tworzenie preferencyjnych warunków do uzyskania lokalu w TBS dla osób zamieszkałych w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego bądź rozbiórki.Rozdział X
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności
poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego w ramach towarzystwa budownictwa społecznegoMając na uwadze tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności należy kontynuować budownictwo społeczne w ramach towarzystwa budownictwa społecznego. Jest to zasadne nie tylko z powodu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w większym zakresie, lecz także z uwagi na możliwość poprawy warunków mieszkaniowych rodzin zasiedlonych w zasobach komunalnych – poprzez przekwaterowania do zasobu TBS w zamian za lokal komunalny na warunkach preferencyjnych.
Obecnie realizowana jest umowa przedwstępna kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Warszawskiej w Milanówku z przeznaczeniem pod przyszłe budownictwo w ramach TBS (IV etap).
Na tym terenie planowane jest wybudowanie około 100 lokali mieszkalnych.
Zasadnym jest również w celu dalszego wspierania poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy „wyodrębnić” z zasobu TBS 2 lokale dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Milanówku na czas trwania stosunku pracy. W tym przypadku przewiduje się możliwość wniesienia przez Gminę wkładu partycypacyjnego.
Inne priorytety w przyznawaniu lokali oraz wysokość dofinansowania z budżetu Gminy dla niektórych przyszłych najemców (w tym dla funkcjonariuszy Policji) Rada Miasta Milanówka ustali odrębnie.

PROJEKTUCHWAŁA Nr........................

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ...........................................

w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. – Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 378/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Maria Sobczak
Załącznik do UCHWAŁY NR .................
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia .............................

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Milanówek

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka.
2. Mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka to lokale stanowiące własność gminy Milanówek albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
3. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka z wyjątkiem lokali socjalnych oraz przeznaczonych do najmu na czas trwania stosunku pracy, wynajmuje się na czas nieoznaczony, chyba że najemca złoży wniosek o najem mieszkania na czas oznaczony.
4. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta na czas określony, tj. do 3 lat. Przedłużenie trwania umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres, nie dłuższy niż 3 lata może nastąpić na wniosek najemcy.

§ 2.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Milanówka prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zasad określonych w niniejszym załączniku do uchwały.

§ 3.

Mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka przeznaczony jest dla zaspokojenia potrzeb lokalowych:
a) mieszkańców Miasta Milanówka posiadających zameldowanie na terenie Miasta Milanówka,
b) osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania było Miasto Milanówek,
c) osób mieszkających na terenie Miasta Milanówka bez zameldowania przez okres co najmniej ostatnich 5 lat, liczonych od dnia złożenia podania o przydział lokalu mieszkalnego,
d) osób, które opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności, dla których ostatnim miejscem zameldowania przed umieszczeniem w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej było Miasto Milanówek,
e) osób, które nabędą obywatelstwo polskie w drodze repatriacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.Rozdział II
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 4.

1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka przysługuje osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego a ponadto:
a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
b) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia,
c) zamieszkują w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
d) zamieszkują w lokalach komunalnych, w których zachodzi konieczność wykonania remontu wymagającego opróżnienia lokalu i przeniesienia najemcy do innego lokalu,
e) z ważnych przyczyn społecznych nie mogą przebywać w dotychczasowym mieszkaniu. Przy czym za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
- przemoc w rodzinie,
- alkoholizm,
- narkomanię,
f) pozostają w bezdomności,
g) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności i nie mają możliwości zamieszkania w domu lub mieszkaniu rodzinnym,
h) nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka mogą również być wynajmowane osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz:
a) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmują lokale, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
b) pozostały w lokalu po ustaniu stosunku najmu w związku ze śmiercią głównego najemcy, a mieszkały w tym lokalu z byłym najemcą prowadząc z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej ostatnich 3 lat a nie są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu z mocy samego prawa,
c) posiadają prawomocny wyrok sądu nakazujący eksmisję.Rozdział III
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 5.

1. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 200% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
3. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta Milanówka może skierować do zawarcia umowy najmu osobę, która nie spełnia kryteriów określonych w ust. 1 i ust. 2. Za szczególne przypadki uznaje się m. in:
a) utratę mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
b) zamieszkiwanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia,
c) niemożności przebywania w lokalu w związku z przemocą w rodzinie, alkoholizmem, narkomanią.
4. Przez dochód brutto rozumie się dochód wynikający z sumy wszystkich dochodów brutto, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego, zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
5. Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w „Monitorze Polskim”, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Rozdział IV
Warunki dokonywania zamiany lokali

§ 6.

1. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka może być dokonana:
a) jako wzajemna zamiana dwóch najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka,
b) jako zamiana pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka a najemcą lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka.
2. Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela lokalu.
3. Zamiana może być dokonana, w szczególności z uwagi na:
a) nadmierne zagęszczenie lokalu,
b) zaistnienia warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania,
c) ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu,
d) nadmierny metraż w stosunku do ilości zamieszkujących osób.
4. Na wniosek najemcy zajmującego lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka może być dokonana zamiana na inny nie zasiedlony lokal z tego zasobu.
5. Przyczyną odmowy dokonania zamiany w szczególności może być:
a) dewastowanie dotychczas zajmowanego lokalu przez najemcę,
b) celowe pogarszanie własnym działaniem najemcy warunków mieszkaniowych.Rozdział V
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 7.

1. Po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić:
a) współmałżonek nie będący współnajemcą lokalu,
b) dzieci najemcy i jego współmałżonka,
c) inne osoby, wobec których najemca zobowiązany był do świadczeń alimentacyjnych,
d) osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
2. osoby wymienione w ustępie 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Milanówka może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobą, która nie wstąpiła z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy, pod warunkiem, że była zameldowana w lokalu i zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 3 lat i spełnia kryteria określone w niniejszym załączniku.
4. Najemca, który opuścił dotychczas zajmowany lokal i uzyskał tytuł prawny do innego lokalu zobowiązany jest zabrać wszystkie osoby z nim zamieszkujące.
5. Po rozwodzie i wymeldowaniu się najemcy z lokalu, umowa najmu może zostać zawarta z byłym współmałżonkiem pozostającym w tym lokalu.
6. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobami określonymi w tym paragrafie jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
7. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, zobowiązane są do opróżnienia lokalu i wydania go administratorowi w terminie 3 miesięcy od opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy, bez dodatkowego wezwania.
8. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 7, zostanie wszczęte postępowanie sądowe o opróżnienie i wydanie lokalu.
9. Do czasu opróżnienia i wydania lokalu, osoby określone w ust. 7 zobowiązane są do opłacania odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego w wysokości czynszu obliczonego dla danego lokalu oraz ponosić koszty: c.o., dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i innych.


Rozdział VI
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 8.

Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem rodzinom, których gospodarstwo domowe liczy 6 i więcej osób oraz spełniają kryteria zawarte w niniejszym załączniku.


Rozdział VII
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej


§ 9.

1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka rozpatruje Burmistrz Miasta Milanówka wydając postanowienie o skierowaniu do zawarcia umowy najmu.
2. Wzór wniosku o najem lokalu akceptuje Burmistrz Miasta Milanówka.
3. Kontrolę społeczną sprawują odpowiednie komisje Rady Miasta Milanówka.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe


§ 10.

Do wykonywania czynności wynikających z niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Milanówka może upoważnić dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego na Radę Gminy został nałożony obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Obecnie obowiązująca uchwała w tej sprawie (nr 378/XLIV/02) funkcjonuje od 2002 r. Sprawy w niej uregulowane wymagają aktualizacji, dlatego też zasadnym jest podjęcie nowej uchwały normującej tę materię.


Przygotowała: Ewa Tatarek
- p r o j e k t -
U C H W A Ł A Nr........./11
Rady Miasta Milanówka
z dnia ………………… 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
1. Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku.
2. Obszar objęty opracowaniem określono na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.
3. Granice terenu wyznaczają:
- od północy – południowa linia rozgraniczająca ul. Królewskiej (drogi wojewódzkiej nr 719)
- od zachodu i południa wschodnia i północna linia rozgraniczająca ulicy Turczynek,
- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Brwinowskiej

§ 2.
Nadrzędnym celem przystąpienia do sporządzenia planu jest ochrona dobra kultury, jakim jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Turczynek” wraz z zabytkowymi willami oraz adaptacja istniejących ogrodów działkowych co pozwoli na zapewnienie właściwej ochrony terenów zieleni współtworzących wschodni obszar zieleni Miasta Milanówka.

§ 3.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzić w skali 1:1000.
2. Ustalić zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Wykonać opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planu.
4. Przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr …………/11 Rady Miasta Milanówka z dnia …………………….2011r
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku.

Teren proponowany do objęcia opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegał ustaleniom Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 127 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 marca 1993 r. Według art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., plany miejscowe, uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. utraciły moc obowiązującą z końcem grudnia 2002 r. W zasięgu analizowanego obszaru nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu i lokalizowanie inwestycji odbywać się może obecnie w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. W momencie wprowadzenia do obiegu prawnego ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty rolne wysokich klas, jakimi charakteryzuje się przedmiotowy teren, ze względu na położenie w granicach administracyjnych Miasta nie podlegają rygorom przywołanej ustawy i nie są chronione przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.
Teren objęty opracowaniem pozostaje we własności Gminy Milanówek. Obszar podlega ochronie jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony uchwałą nr 254/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2005 roku oraz ochronie Konserwatora Zabytków jako wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 1181-A na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 1981 roku i stanowi zabytkowy zespół Turczynka, składający się z dwóch willi, zbudowanych w latach 1910 – 1914 wg projektu D. Landego i otaczającej zieleni, stanowiącej cenny kompleks parkowo –leśny wraz z różnorodnymi zabudowaniami folwarcznymi. Podjęcie prac nad planem pozwoli ustalić zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych
i niematerialnych).
Realizacja ustaleń planu spowoduje zahamowanie procesów degradacji zabytku
i doprowadzenie do poprawy stanu jego zachowania;
Teren obejmujący działki 75 i 8/3 jest w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców-Zarząd Ogródków Działkowych .
Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. z późn. zmianami) istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin, rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone w rozumieniu innych ustaw, których funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich.
Ponadto rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.
Stabilny rozwój ogrodów działkowych zapewnić może jedynie opracowanie MPZP.
Szczegółową analizę i uzasadnienie zawiera „Analiza uzasadniająca przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku załączona do niniejszej Uchwały.
Przyg. T. Gajewska
A. Fabisiak


    Webmaster Stowarzyszenie Razem dla Milanówka © 2010